วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี '62

-อธิบดี บุญชารี

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประจำปี 2562

พร้อมด้วย บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงประสิทธิ์ กู๊นุ รองประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


โดยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน-นักศึกษา ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการเรียน-การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 16 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 13 คน หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ 5 คน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน 10 คน รวม 50 คน