87ปีกรมธนารักษ์

23/5/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ยึดมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลไปกับกรมธนารักษ์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ และร่วมกันทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 87 ของการสถาปนากรมธนารักษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมธนารักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวง และกัลปนา กับกรมกษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ.2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมคลัง" และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน และกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ.2476 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากกรมคลัง เป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้การนำของ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย ผ่านโครงการสำคัญของกรมธนารักษ์ในหลายด้าน

อาทิ โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ, การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคมผ่านโครงการธนารักษ์ประชารัฐ, โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินราชพัสดุ, โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการรุกล้ำคลอง, โครงการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันผ่านโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment), โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) และการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการธนารักษ์รวมใจต้านภัย โควิด-19 รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์ และส่งผลให้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งกรมธนารักษ์มีแผนงานโครงการต่างๆ รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และคาดว่าจะเป็นปีแห่งความท้าท้ายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กรมธนารักษ์จึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์เสมอ

สุขภาพดี มีเงินใช้ สอบถาม โทร. 081 1982 999
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com