แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้

21/4/2019

ทีมข่าว NAT

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด และขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข
พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดนโยบายงานเร่งด่วน จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนั้น สำหรับการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเน้นการตัดวงจรผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมานั้น ผลที่เห็นได้ชัดคือ ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตรวจพบ ปัสสวะสีม่วงลดลง ถึง ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีก่อน งานควบคุมพื้นที่ จะใช้การปฏิบัติเชิงรุก และการมีส่วนร่วมของกำลังภาคประชาชน โดยจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุก จำนวน 735 ชุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยปฏิบัติร่วมกับกำลังภาคประชาชน ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องออกมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกดดัน

ไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต้องหลบหนี ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เข้ามอบตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตามโครงการพาคนกลับบ้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่

ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจสร้างบรรยากาศมิตรภาพ ความจริงใจกับทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสภาสันติสุขตำบล ทั้ง 290 ตำบล ในฐานะที่เป็นผู้แทนคนส่วนใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยเน้น ใน 4 เรื่อง คือ

- การรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

- การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

- การขับเคลื่อนกำปงตักวา ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์

- การเปิดเวทีพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะต้องได้คำตอบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนว่าจะให้เป็นไป

ในแนวทางใด โดยมีหลักฐาน ลงลายมือชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ของผู้แสดงความคิดเห็นยืนยันทุกคน เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ยืนยันตัวตนได้ เพื่อไม่ให้ผู้เห็นต่างบางกลุ่ม นำไปแอบอ้างว่าเป็นผู้แทนของคนส่วนใหญ่ หวังต่อรองในกลไกการพูดคุยสันติสุข การที่ประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนปัญหา ความต้องการที่แท้จริงออกมาผ่านทางสภาสันติสุขตำบล

ทำให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด เกิดการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ นำไปสู่ความสงบเรียบร้อย และความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com