แข่งเรือจังหวัดน่าน

28/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

เทศบาลเมืองน่านเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทาน)เฉลิมฉลองกฐินพระราชทานประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณริมแม่น้ำน่านใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทาน)เฉลิมฉลองกฐินพระราชทานประจำปี 2562 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านและการทอดกฐินพระราชทานเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับสายน้ำน่าน มาแต่ครั้งในอดีตโดยเฉพาะเรือแข่งจังหวัดน่าน จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆคือ หัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสง่าปากเขี้ยวงอกโง้งงอน สูงลำตัวสักลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดาร


นอกจากแข่งขันเพื่อการกีฬาและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้วจังหวัดน่าน ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้ดำรงไว้สืบไปพร้อมกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักกันอีกทางหนึ่งและการแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์และเหนือสิ่งอื่นใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นเอนกอนันต์สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานถ้วย จำนวน 5 ใบ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือคือ

1.ประเภทเรือใหญ่ ฝีพาย ตั้งแต่ 48 -55 คน ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี3.ประเภทเรือเล็กฝีพายตั้งแต่ 25-30 คนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4.ประเภทเรือโบราณฝีพายแต่ 25-35 คนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มาหาราชราชธิดา 5.ประเภทเรือเอกลักษณ์น่านฝีพายตั้งแต่ 25-35คนชิงรางวัลประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ สุทธนารรนาถสำหรับในปี 2562 มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 38 ลำแยกเป็นเรือใหญ่จำนวน 6 ลำเรือกลางจำนวน 9 ลำเรือเล็กจำนวน 6 ลำเรือแบบโบราณจำนวน 7 ลำและเรือเอกลักษณ์นั่นจำนวน 10 ลำและนอกเหนือจากการพระราชทานถ้วยรางวัลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานแก่วัดอารามหลวงจังหวัดน่านอีก 5 วัดได้แก่

1.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2. วัดพญาภูตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านด้วยบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)

4. วัดบุญยืนตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน โดยสมาคมฌาปนกิจส่งข้อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพ 7 กลุ่มวิชาชีพและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานผ้าทอดกฐินพระราชทานให้แก่วัดภูมินทร์ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน โดยมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชปัว การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานนัดปืดสนาม (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดการแข่งขันดังนี้

1.เทศบาลเมืองน่านจำนวน 1,550 ,000 บาท

2.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านโดยจากครูธรรมชัยจำนวน 130 ,000 บาท

3.จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จำนวน 190 000 บาท

4.จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท

5.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 100,000 บาท

6.จากธนาคารออมสินสาขาน่านจำนวน 50,000

ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะคณะเรือแข่งที่ต้องเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ในการฝึกซ้อมและส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com