แม่น้ำโขงปลอดภัย!?!?

14/12/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

6 ประเทศ เริ่มปฏิบัติการ 1511 ยกระดับความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย อันเกิดจากการผลักดันของไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า  “ผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี 6 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานการประชุมและผู้แทนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีที่ควบคุมหน่วยปราบปรามยาเสพติดจากประเทศจีน เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา

ได้มีมติร่วมกันที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเพื่อสกัดการลำเลียงเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นและยาเสพติด   ที่ลักลอบลำเลียงเข้าและออกจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ"

โดยทุกประเทศนอกจากจะกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้วยังกำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการภายในกรอบเวลาเดียวกันทุกประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และกำหนดชื่อว่า Operation 1511ซึ่งมาจากผลการประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ข้อสรุปดังกล่าวถือเป็นผลสำเร็จของประเทศไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

ซึ่งจะมีผลต่อการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศอนุภูมิภาค และภูมิภาคของโลก ที่กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดประเภท สารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ตุ้นประสาท คือยาบ้าและไอซ์ และนอกจากนี้ประเทศไทยยังสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งผลิต การดำเนินมาตรการต่างประเทศเชิงรุกดังกล่าว นอกจากเป็นตามนโยบาย และข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี และข้อเน้นย้ำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากแนวทางและการเปิดปฏิบัติการ 1511 ข้างต้นหลายประเทศได้เริ่มดำเนินการ และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจับยึดยาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นยาบ้า 25,627,033 เม็ด ไอซ์ 1,831.2 กก. เฮโรอีน 895 กก กัญชา 1,859 กก. ยาอี 75 กก. และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 16,300 กก. โดยแยกเป็นประเทศจีน จับยึดยาบ้า 185,000 เม็ด, ประเทศเมียนมา จับยึด ยาบ้า 2,248,296 เม็ด -ไอซ์  699 กิโลกรัม - เฮโรอีน 330 กิโลกรัม และยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ (กรดเกลือ) ได้กว่า 16,200 กิโลกรัม, ประเทศ สปป.ลาว จับยึด 166,486 เม็ด -ไอซ์ 200 กิโลกรัม  และเฮโรอีน 565 กิโลกรัม, ประเทศกัมพูชา จับยึด ไอซ์ 18 กิโลกรัม - ยาอี 75 กิโลกรัม และประเทศไทย จับยึดยาบ้า 22,793,251 เม็ด - ไอซ์ 931 กิโลกรัม และกัญชา 1,859 กิโลกรัม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นผู้สรุปผลการปฏิบัติการ 1511 และรายงานให้แต่ละประเทศทราบทุกเดือน และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติเมื่อครบ 3 เดือน การปฏิบัติการ 1511 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอให้พี่น้องประขาชนได้มีความมั่นใจ  การดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com