ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

25/12/2019

ทีมข่าว ศาลยุติธรรม

สภาทนายฯ ลง MOU ร่วมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกฎหมาย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ในการดำเนินตามความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายกรณี ตามระเบียบและข้อบังคับของทั้งสองฝ่าย โดยมีผลบังคับเป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันลงนามเป็นต้นไป

นายถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับ ชสท. นับเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายของสภาทนายความฯ ในการที่จะสนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สภาทนายความฯ ยินดีให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ ชสท. ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

นายถวัลย์ ยังกล่าวถึงบทบาทของสภาทนายความฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะให้ความรู้และคำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อได้ที่สภาทนายความฯ ทั่วประเทศ เป็นบริการทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่าย สภาทนายความฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม

ด้าน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณสภาทนายความฯ ที่นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ นายกสภาทนายความฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรมาโดยตลอด และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะบังเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมาย อีกทั้งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรสามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน และจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสหกรณ์การเกษตร ให้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป

นายศิริชัย ยังกล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมาของ ชสท. ว่า จากการไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ทำให้เจอปัญหา อีกทั้งกฎหมายมีการแก้ไขบ่อยครั้ง ซับซ้อน ที่ผ่านมา 1 ปี นายกสภาทนายความฯ จึงได้จัดวิทยากรฝึกอบรมกฎหมายให้ ชสท. ทั่วประเทศ เป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ชสท. จึงมีมติร่วมกันให้สภาทนายความฯ ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จะทำให้ผู้บริหาร ชสท. ทำงานด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพแน่นอน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com