ไทย-ลาวลงมือแก้ไขหมอกควัน

5/2/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ท่านพงสะหวัน เจ้าแขวงไชยบุรี ร่วมกับ ผวจ.น่าน ลงมือแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ บริเวณตลาดการค้าชายแดนห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านพงสะหวัน สิกทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี

สปป.ลาว ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานโครงการประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน ระดับท้องถิ่น ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปตยประชาชนลาวซึ่งมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา และพันธุ์พืช พบว่าสถิติของการเกิดไฟปาในประเทศไทย ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บหาของป่า(การล่าสัตว์) และการเผาไร่ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ล้วนแต่ส่งผลทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น การเกิดหมอก ควันดังกล่าว มีทั้งเกิดขึ้นกายในประเทศหรือเกิดจากต่างประเทศ

บริเวณที่ประสบปัญหาจะอยู่บริเวณรอยต่อของพรมแดน เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและอีกนานานับประการดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณพื้นที่ ที่มีรอยต่อระหว่างประเทศ อาทิ เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น ไม่จุดไฟเผาป่า จากการประชาสัมพันธ์ ชี้แนะให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนผลเสียอันเนื่องมาจากการจุดไฟเผาป่าทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนรู้วิธีการป้องกัน และหันมาร่วมมือกันป้องกันไฟป่า เป็นต้น

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวว่า ดังนั้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จึงได้จัดโครงการประสานและส่งเสริมความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกคว้พระดับท้องถิ่น ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างบ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กับบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหาไฟป่า และหมอกควันระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กับ เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสองพื้นที่

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเสวนา ในระดับผู้นำของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายของ ประเทศไทย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ส่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือท่านเจ้าแขวงเมืองไชยบุรี เป็นการหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบ และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป้าและหมอกควันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สำหรับแนวทางที่ทั้งสองฝ่าย จะทำร่วมกัน มีหลายด้าน ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว ยังแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ทำให้เกิดหมอกควัน พร้อมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์ทั้งสองแผ่นดิน ในเรื่องผลเสียของการเผาป่า และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่างๆ ให้กับชาวบ้าน ทั้งสองประเทศ
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com