อบรมบริหารความเสี่ยง

18/12/2019

ปรีชา นุตจัรส

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประนอม ทิวะพันธุ์

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ขึ้นมาเนื่องจากได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฎตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2559- 2563) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 80 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก คือ นางสาวน้ำเพชร วงษ์ประทีป ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการวิเคราะห์งานด้านการควบคุมภายในตามหลักการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในกระบวนการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ยศ ชาติรังสรรค์

ประกอบกับมีวิทยากรที่เป็นบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คือ นางสาวลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในภาพรวม เพื่อให้ความรู้และแนวทางการวางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com