จิตอาสา ตม.6

21/1/2020

นภาลัย ชูศรี

บก.ตม.6 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ ” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน มกราคม 2563

    วันที่   19 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.  พีรวัส  บุญลอย ผบก.ตม.6 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด – ปรับภูมิทัศน์ วัดหงส์ประดิษฐาราม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เพื่อเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดี และ สานต่อพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ในการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาวัดวา อาราม ให้มีความเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯจำนวน  300  คน  ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.6, ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ,  ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจน้ำ,และ เทศบาลเมืองคอหงษ์

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com