ชื่นมื่น40ปี

20/12/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

มื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.ที่ห้องแกรน์บอลรูมโรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ครบรอบปีที่ 40 ซึ่งในอดีต จะเป็น ชมรมสื่อมวลชน จังหวัดน่าน ที่สื่อมวลชน ได้ มีการรวมตัวกันขึ้น ทั้ง สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อปี 2522 ในช่วงเกิดสงคราม ทางอุดมการณ์แนวความคิดทางการเมืองและการปกครอง ต่อมา ทางชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาเป็นสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยพัฒนาการมาจากชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการรวมตัวของบรรดาสื่อมวลชน ในแขนงต่างๆในจังหวัดน่าน ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยมี พันเอกพยอม บุญทร เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นคนปัจจุบัน


โดยในปัจจุบัน ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน สมาคมจังหวัดน่าน ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ทั้งชุด โดยได้ลงนามเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชน ที่มีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม ในการเสนอข่าวสารของสื่อ จะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง และยุติธรรม ตรงไปตรงมาและสอดคล้องต้องกัน ซึ่ง สื่อต้องทําหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย เพื่อให้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม โดยทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้ให้สัตยาบันว่า จะดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีตามฐานันดร 4 อีกทั้ง จะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆกับภาครัฐและองค์กรต่างๆกับภาคประชาสังคม เพื่อสะท้อนปัญหาและทำความจริงให้ปรากฏตามจรรยาบรรณ


ซึ่ง การจัดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หน่วยงานทั้งภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งห้างร้านต่างๆ มาสนับสนุนบรรยากาศ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com