ช่วยภัยแล้ง

19/8/2019

ผอ.รมน. กำชับส่วนราชการ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 17ส.ค. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความห่วงใย และเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ทันท่วงที รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

กอ.รมน. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้นำมาตรการต่างๆ ของคณะรัฐมนตรีมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญา และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เป็นการคืนระบบนิเวศสู่ธรรมชาติ มีน้ำอุปโภคและบริโภคที่พอเพียง สามารถทำให้มีแหล่งน้ำอยู่ใต้ดินที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชผลทางการเกษตร รวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีเกษตรกรในหลายจังหวัดได้ดำเนินการและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง


นอกจากนี้ยังได้ใช้กลไกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมหารือร่วมกับภาคประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำแล้ง หากพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถแจ้งไปที่สายด่วน กอ.รมน. โทร 1374 ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com