เอาจริงปัญหาค้ามนุษย์

8/6/2019

ผอ.รมน. ย้ำปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เมื่อ​วันที่ 8 มิ.ย. 2562 พลตรีธนาธิป สว่างแสงโฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบาย “ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ”เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องสานต่อการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น จึงได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการ   ที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังในการดำเนินงานป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยจะเน้นงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ, การเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำผิด มาลงโทษขั้นเด็ดขาดและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรฐานสากล

​ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายสำหรับบังคับใช้กับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2551 มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับพระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

1. ขยายความเหยื่อหรือผู้เสียหายจากผู้หญิงและเด็ก เป็นบุคคลโดยไม่จำกัดเพศและอายุ

2. กำหนดนิยามคำว่าค้ามนุษย์ไว้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

3. กำหนดให้ผู้กระทำการค้ามนุษย์เป็นขบวนการในลักษณะองค์กรอาชญากรรม มีความผิด แม้สมาชิกองค์กรอาชญากรรมนั้นไม่ได้ลงมือกระทำผิดเอง ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับสภาวะไร้พรมแดนของสังคมในปัจจุบัน

​​อย่างไรก็ตามการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันผนึกพลังต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในเวทีระหว่างประเทศ

​​และจากความร่วมมือมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้เกิดผลสำเร็จจากการปรับสถานะของประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ( TIER 2 ) คือประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเต็มที่แต่มีความพยายามที่จะปฏิบัติ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ พ.ศ.2543 ของประเทศสหรัฐอเมริกา​​

​​การค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพราะถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงหลายมิติ ยากต่อการแก้ไข และที่สำคัญส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการจะร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราฐานสากล

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com