เชิญสมัครประชัดความงาม

10/1/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครผู้ประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2563

ภาพประกอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครผู้ประกวดนางสาวน่านประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางสาวน่าน ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ตามที่จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคเอกชน กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่นพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการโครงการตามพระราชดำริ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจังหวัดน่านได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางสาวน่าน ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดน่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีกลาง เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดนางสาวน่าน เป็นผู้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และตัดสินการประกวด

ภาพประกอบจากปีที่ผ่านมา

ซึ่งผู้สมัครเข้าประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2563 จะต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด (เป็นคนจังหวัดน่าน) มีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร และไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 31 มกราคม 2563 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร สถานะภาพโสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวดนางสาวน่าน ไม่เคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศในการประกวดเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีความประพฤติ ประวัติเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า หากผู้สมัครเข้าประกวด มีอายุไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถานศึกษาที่ผู้เข้าประกวดศึกษาอยู่

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ขอเชิญผู้สนใจขอและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จะทำการปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 054-711650 ในวันและเวลาราชการสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com