เดินป่า

28/4/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดให้มีการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นำโดย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดให้มีการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

ในส่วนของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดย นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ได้นำระบบการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) มาใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากสาเหตุโรคระบาด COVID-19 อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้ทำการลาดตระเวนเข้มข้นมากขึ้น และใช้กล้องดักถ่ายสัตว์มาใช้ติดตามสัตว์ป่าในพื้นที่ จึงทำให้การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ากลับมาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

ซึ่งเป็นแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์โดยการควบคุมป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ

เพื่อเป็นการรักษามดุลของระบบนิเวศลิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ดังนั้น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol มาใช้กับทุกพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวณ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียวกันของทุกพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com