เดินวิ่งการกุศล

4/10/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

เปิดงานจัด"กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run"

เมื่อเวลา 9.00 น วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562  ที่ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ   บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ,บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมเปิดงานจัด"กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run" โดยมี พล.ต.อ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ( รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ), พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน ( รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ), คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ ( กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ) ร่วมเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้

พล.ต.อ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ( รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสงเคราะห์การรักษาและป้องกันโรคของ ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว, ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ ในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยในทุกๆด้าน, ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา อบรม การค้นคว้า วิจัย ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ , ส่งเสริมสวัสดิการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจ, เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย, ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์, ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวนมาก โดยมูลนิธิฯ ใช้งบประมาณในการดูแล ประมาณปีละ 1,200,000 บาท เฉพาะในปี 2562 มีการใช้เงินของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 50 ล้านบาท, สนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย 350,000 บาท, สนับสนุนกิจกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิฯ 1,600,000 บาท จากข้อมูล จะพบว่าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน นับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลถึงแม้ว่า จะสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษา พยาบาลได้ แต่ก็มีส่วนเกินที่เบิกไม่ได้เช่นกัน อาทิ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายานอกบัญชียาหลัก ส่วนเกินค่าห้อง ซึ่งเป็นปัญหาของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ทางมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องช่วยดูแลในปัญหาที่เกิดขึ้น

การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุน มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ นอกเหนือจากเพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์,สนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ แล้วยังให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยอีกด้วย

ทั้งนี้ พล.ต.อ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้ให้เกียรติลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมครั้งดังกล่าว

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ, บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี เป็นอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะเล็งเห็นถึงปัญหานี้


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com