เลือกตั้ง กก.สมาคมจัดหางานไทยไปตปท. 泰國人力仲介公會

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์


泰國人力仲介公會

Thai Overseas Manpower Association

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่


นายสุรชัย  หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า 50 บริษัทเข้าร่วมประชุมณห้องพระราม 9 โรงแรม SC Park Hotel  เลียบทางด่วน ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ชินวัฒน์  ใจกุศลสูงยิ่ง

นายสุรชัย  หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ  กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระที่ข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

และทำการการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่  

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึง 16.30 น. ณ.ห้องพระรามเก้าชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค โฮเตล  เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  รามคำแหง 39  เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

-วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

-วาระที่ 3 เรื่องรับรองงบการเงินประจำปี 2561

-วาระที่ 4 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

-วาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่  

-วาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆถ้ามี

อรัญญา สกุลโกศล

     

นายสุรชัย  หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่กำลังจะพ้นวาระ และท่านสมาชิก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สามัคคี ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคำปด้วยดี

     ต่อจากนั้นก็ได้ทำการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ผลการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อไป

นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ (คนใหม่)/ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท จัดหางาน  บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8  สถาบันการสร้างชาติ

泰國人力仲介公會 理事名單

คณะกรรมการชุดใหม่สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ


คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ มี

1. นายรังสรรค์  อนันต์ - ประธานที่ปรึกษา

2. นายบรรจง  ฉุดพิมาย - รองประธานที่ปรึกษา

3. ศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  (ประธานโครงการสถาบันการสร้างชาติ)

สุรชัย  หวังวัฒนานุกูล


โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ดังนี้

1. นางสาวอรัญญา  สกุลโกศล - นายกสมาคม

2. นายสุรชัย  หวังวัฒนานุกุล - อุปนายก

3. นายยศพนธ์  กิจสมบูรณ์ชัย - อุปนายก

4. นายกานต์  ศรีเปารยะ - เลขาธิการ

5. นายอวิรุทธ์  วุฒิโชติวรกิจ - เหรัญญิก

6. นายนิจการ  รักษ์อุดมการณ์ - นายทะเบียน

7. นายภูมิภัทร  แซ่หลี่ - ปฏิคม

8. นายชินวัฒน์  ใจกุศลสูงยิ่ง - ประชาสัมพันธ์

9. นายสุทธิโรจน์  นันทิภาคย์วรกุล - กรรมการ

10. นายเฟื่องฟู  ชีวินมหรัตน์ - กรรมการ

11. นายวชิระ  สำเร็จตระกูล - กรรมการ

12. นายปภณวัชร  บุญดาวิจิตร - กรรมการ

13. นางสาววิโรชา  แซ่ผ่ง - กรรมการ

14. นายวิชิต  ศรีสิทธิเดชารักษ์ - กรรมการ

15. นางสาวกฤษณา  แซ่ย่าง - กรรมการ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com