เปิดแล้ว!!!

18/12/2019

กปส.สปก.กร.ทอ.

ฝูงบินทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2563 และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2563 ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศ และจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกให้บริการทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศในการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์

กองทัพอากาศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงได้เตรียมกำลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา โดยการฝึกใช้กำลังทางอากาศนั้น กองทัพอากาศได้จัดให้มีการฝึกในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ การฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกำหนดให้หน่วยที่ใช้กำลังทางอากาศทุกหน่วย รวมถึงหน่วยต่อสู้อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกำลังพล อากาศยาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใช้กำลังทางอากาศ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม 2 ประเภทการแข่งขัน 13 ชนิด

คือ ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน 8 ชนิดการแข่งขัน ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การบินค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ - ส่งข่าวสาร, การปฏิบัติภารกิจรับ - ส่งบุคคลสำคัญ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ส่วนประเภทการแข่งขันภายใน จำนวน 5 ชนิดการแข่งขัน ได้แก่ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การบินควบคุมไฟป่า, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน, การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ, การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกำลังทางอากาศได้ รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบ และที่ไม่ใช่การรบ

และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ กองทัพอากาศจึงได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2563 ซึ่งการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศครั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำอากาศยาน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ทำการแสดงศักยภาพและจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรความมั่นคง สถาบันการศึกษาทางทหาร สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนที่สนใจได้รับชม นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ เพื่อเยี่ยมเยียน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกองทัพอากาศ กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล อีกด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com