เปิดเวทีหุ่นยนต์ภาคใต้

26/4/2019

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ


เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 26 เมษายน ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยไอซีทีสู่การแข่งขันทางวิชาการ  กิจกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  รุ่นที่ 1  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม


นายมูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามประธานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษา เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ อีกทั้งฝึกกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยโจทย์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์และนักศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 โดยมีนักศึกษาช่วยงานจิตอาสา สาขาคอมพิวเตอร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) เข้าร่วม จำนวน 222 คน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com