เปิดศูนย์ฯอวกาศ

19/8/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

ผบ.ทอ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ เสริมศักยภาพในการรักษาความมั่นคง และป้องกันภัยด้านอวกาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ

ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ได้กำหนดให้ “มิติอวกาศ” หรือ “Space Domain” เป็น 1 ใน 3 มิติที่สำคัญของกองทัพอากาศ อีกทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2562 กำหนดให้สร้างความเข้าใจแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านอวกาศ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอวกาศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้วงอวกาศ ตลอดจนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 กองทัพอากาศ มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศ การเฝ้าระวังทางอวกาศ การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ รวมทั้งการปฏิบัติการทางอวกาศที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งเรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พุทธศักราช 2562 (ครั้งที่ 40) ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศนั้น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับต่อภัยคุกคามทางอวกาศต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิติทางอวกาศนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในทุกมิติ ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านพรมแดน ตลอดจนสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญด้านกิจการอวกาศ จึงกำหนดเป็นการดำเนินการสำคัญในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศ ในการสังเกตการณ์ห้วงอากาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ การสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียมในอวกาศ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ และยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ”

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้โอวาท ตอนหนึ่งว่า “ขอให้กำลังพลกองทัพอากาศ ร่วมมือ ร่วมใจ ศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านอวกาศของกองทัพอากาศ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้กิจการนี้มีความเจริญก้าวหน้า ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ”สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com