กองทัพภาคที่3จัดให้!?!?

7/5/2020

ปรีชา นุตจรัส

กองทัพภาคที่๓ เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการ อาร์มี่ ดิลิเวอรี่ มอบของถึงบ้าน ไม่ต้องไปต่อแถวให้ร้อนแดดกองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนใน “โครงการArmy Delivery

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19”

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมใน”โครงการArmy Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19” ณ หน้าลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

    ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – ๑๙ อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในรูปแบบโครงการ

“39 Mobile Delivery ” การจัดรถจักรยานยนต์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค, ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้พี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร  

การจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีและการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยใช้รถครัวสนาม  ปัจจุบันทำการแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 86,444 กล่อง ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ อาทิเช่น ททบ., NBT (ช่อง ๑๑), ช่อง ๘, รายการแฉ ช่อง GMM25 ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมนำเสนอข่าว, รายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก เป็นอย่างมาก

    แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ จากสถานการณ์ดังกล่าว ต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร  ของใช้จำเป็น  และยารักษาโรค จึงจัดกิจกรรม

โดยใช้ชื่อ “โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19”  ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการ การปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓  

    ในส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ ๔, กองพลพัฒนาที่ ๓, กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน อาทิเช่น  บริษัท มาดามฟิน จำกัด, บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด ,รายการโทรทัศน์ “แฉ” ช่อง GMM25  และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาส) ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค, อาหารแห้ง, ของใช้จำเป็นและยารักษาโรคเพื่อมอบให้ทหารดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมุ่งเน้นในการ

เข้าช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมาก (ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) อยู่ห่างไกลพื้นที่เมือง และไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้


กองพลทหารราบที่ ๔  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน  ดังนี้  

    - ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

      ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    - ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์

      และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กองพลพัฒนาที่ ๓  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน  ดังนี้  

   - ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

     ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

   - ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอนครไทย

     และ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน  ดังนี้  

    - ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ ชุมชนรอบ

      ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    - ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอ

      เนินมะปราง และ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน  ดังนี้  

    - ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

      ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    - ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่อำเภอเมือง,

      อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในแต่ละหน่วยมีการประกอบกำลัง  ดังนี้

    - ชุด Mobile  จำนวน ๗ คัน พร้อมติดตั้งกล่องอเนกประสงค์  ใส่สิ่งของช่วยเหลือกับรถจักรยานยนต์  

      นอกจากนั้นยังมีชุดจิตอาสา ชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)  และชุดแพทย์เคลื่อนที่  ชุดละ  

      ๓ คัน รวมทั้งสิ้น ๑๖ คัน ในการดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com