กอ.รมน.เร่งจัดระเบียบสังคม

17/5/2019

NAT

จัดอบรมหนี้นอกระบบ 37 จังหวัด และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.เปิดเผย การประชุม นขต. กอ.รมน. ครั้งที่ 5/2562 ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ครั้งที่5/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1 - 4 เข้าร่วมประชุม บริเวณชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ สรุปเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องแรก  การจัดระเบียบสังคม(การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ)กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และกอ.รมน.ภาค 4 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   หนี้นอกระบบและการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ กอ.รมน. ภาค 1 – 4 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 39 เม.ย. 62    สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงระหว่าง เจ้าหนี้ กับ ลูกหนี้  จำนวน   352,200 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 511,367,003บาท

เรื่องที่สอง  การปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 301 พิเศษกอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 4 ณ กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดระนอง และ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับโครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2562) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทาง   ในการปฏิบัติงาน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com