กอ.รมน.หนุนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม

31/5/2019

ทีมข่าว ภูมิภาค

การขยายโครงการเมือง ต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 เห็นชอบในหลักการขยายผลโครงการ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ, นาทวี, เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบ และครบวงจร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปยังประเทศอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ  จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ (วันที่ 4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการ เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560-2563)

โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลาการขยายโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีกรอบแผนงานโครงการตั้งแต่ ปี 2562-2566ประกอบด้วยแผนการพัฒนาท่าเรือเป็นท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดสงขลาแห่งที่2,การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก Energy Complex, การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ, การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่  พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลัง,กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com