กอ.รมน. นำสื่อมวลชล ติดตามสถานการณ์ใต้

25/4/2019

MAFIA
เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรีสมพล  ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง นำโดย พลตรีกฤษณ์  สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชนส่วนกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาของหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้


ในโอกาสนี้ พลตรีสมพล  ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และประชาชน ภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศักราช 2562 เพื่อมุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ ๓ คือ การเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดนโยบายงานเร่งด่วน 3 เรื่อง

ประกอบด้วย งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับพื้นที่ ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมขณะนี้ มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ที่สำคัญ ประชาชนมีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่พัฒนาการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สาธารณะ ทำให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่น ในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และหวังว่า การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ในการนำนโยบาย และการปฏิบัติงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com