การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 8/2562

22/8/2019

กอ.รมน.เดินหน้าประสานแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาชายแดนภาคใต้

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ส.ค. 2562 ที่บริเวณชั้น3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 8/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1 - 4 เข้าร่วมประชุมฯ  โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม สรุปเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

http://www.isoc.go.th

เรื่องแรก การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กอ.รมน. ตามที่ กอ.รมน. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน. จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นั้น มียอดผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจำนวน 2,162 คน และได้ดำเนินการสอบภาควิชาการไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการดำเนินงานในห้วงต่อไปจะเป็นการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.isoc.go.th หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

ค้ามนุษย์

เรื่องที่สอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อความเรียบร้อยของสังคมไทย โดยมีผู้แทนจากกอ.รมน.จังหวัด ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว    ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ตลอดจนรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นบทเรียนและเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นของสังคมต่อไป

เรื่องสุดท้าย สรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากผลการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. เป็นประธานการประชุม ได้สั่งการ ในเรื่องกำลังพลอาสาสมัคร (อส.) ซึ่งถือเป็นมวลชนที่สำคัญ ของการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จชต. จึงมีความสำคัญต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพลอาสาสมัคร อย่างจริงจัง ให้เกิดความเหมาะสมต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามความต้องการ เร่งจัดวางระบบการฝึกให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กอ.รมน., กรมการปกครอง และ มหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. มีจำนวนยอดนายทะเบียน และผลการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ระบบยืนยันตัวตนในพื้นที่ จชต. และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 18 ส.ค.62  มียอดนายทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิม 3,877 คน เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 5,310 คน (เพิ่มขึ้น 1,433 คน) แบ่งออกเป็น หน่วยทหาร 1,998 คน ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ  จำนวน 2,584 คน และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 728 คน และมียอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 239,684 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98 จากระบบเครือข่าย AIS จำนวน 147,394 คน ระบบเครือข่าย TRUE จำนวน 47,884 คน ระบบเครือข่าย DTAC จำนวน 42,868 คน, ระบบเครือข่าย CAT  จำนวน 1,499 คน และ ระบบเครือข่ายTOT จำนวน 38 คน

ในส่วนของความคืบหน้าการใช้ถังแก็สคอมโพสิตแทนถังเหล็กในพื้นที่ จชต. ปัจจุบันมียอด การแลกเปลี่ยนถังแก๊ส คิดเป็นร้อยละ 33.13 ปัจจุบันศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 5 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า ได้เร่งประชาสัมพันธ์  ถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนถังแก็สรวมทั้งได้มีการประสานงานร่วมกับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ค้าแก๊ส ให้เข้าร่วมโครงการทุกราย เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com