กำจัดศัตรูพืชในกาแฟ

9/9/2019

ทีมข่าว เกษตรเชียงใหม่

"เกษตรกรเชียงใหม่ใช้ปฏิทินจัดการศัตรูพืชเพื่อได้กาแฟดีปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม"

สมพล แสนคำ

เมื่อเวลา  09.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกรับมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านคุณภาพละความปลอดภัย  โดยนางเบญจวรรณ อินต๊ะกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10กันยายน2562 ที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่

การผลิตสินค้าเกษตร ในยุคปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสผู้บริโภคมีส่วนกำหนดทิศทางและคุณภาพการผลิต กล่าวได้ว่า ผู้บริโภค ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ทั้ง ต่อผู้บริโภคเอง สิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ผลิต คือ เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรนั้น ก็ต้องปรับตัวและวิธีการผลิตเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการการจัดการศัตรูพืช แบบปลอดภัยจากสารเคมี โดยวิธีผสมผสาน, หรือเรียกว่าIPM ซึ่งใช้หลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแม้กระทั่งความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว เน้นความปลอดภัยทั้งระบบ

โดยผ่านโรงเรียนเกษตรกร อย่างในวันนี้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด จัดทำ ปฏิทินการระบาดและการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟให้แก่เกษตรกรในพื้น 11 อำเภอจำนวน 120 ราย

เพื่อบูรณาการใช้ทั้งประสบการณ์ ,วิชาการ,เทคโนโลยี ,ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งงานวิจัยใหม่ๆนำมาบูรณาการร่วมกันในด้านการจัดการโรคและแมลงเพื่อจัดทำปฏิทินการระบาดและการบริหารจัดการศัตรูพืชของกาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ปลูกกว่า 30,000 กว่าไร่  ซึ่งในแต่ละปีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายล้านบาท


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com