ข้าราชการดีเด่นน่าน

31/3/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

หมอบอย, ครูนา และสุกิตพงษ์ ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น’63

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดน่าน ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของจังหวัดน่าน จำนวน 3 คน คือ

น.พ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ (หมอบอย)  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน่าน  ผลงานดีเด่น ร่วมขับเคลื่อนให้เทศบาลเมืองน่าน เข้าชุมชนปลอดภัยระดับโลก และเป็นผู้นำเรื่องสาธารณสุขให้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีพื้นบ้าน เช่น ร่วมขับเคลื่อนงานประเพณีปลอดเหล้า ใน งานแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ทั้งยัง เป็นทีมสอบสวน ควบคุมโรค และทีมโฆษกในการจัดการควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังเข้าชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของชาวบ้าน จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า “หมอบอย”

นางรัตนาพรรณ  อุดมีมั่ง หรือครูหนูนา เป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผลมีดีเด่น  เป็นตัวแทนครูร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ที่บรูไนดาบุสซาลาม, รางวัลคุรุสภาระดับดีเด่นพร้อมเข็มทองคำ, คุรุสภาสดุดีชนะเลิศระดับเหรียญทอง OBECAWARDS, ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยดีเด่น อันดับ 2 เทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ,เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน STEM และ PACCON ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Attachments area

รัตนาพรรณ  อุดมีมั่ง

คุณครูหนูนา จะใช้หลักการให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้กับชีวิต และนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เน้นให้เด็กลงมือทำเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น นอกจากนี้ คุณครูนา ยังลงชุมชนไปแนะนำความรู้ต่างๆ แก่ชาวบ้าน อีกด้วย

และนายสุกิตพงษ์  คำจ่า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างปูน 4 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นลูกจ้างประจำที่ทำงานไม่รู้จักเหนื่อย ช่วยเหลืองานราชการทุกอย่างที่ตนเองถนัด ไม่ว่าผู้บังคับบัญชา จะขอให้ทำอะไร นายสุกิตพงษ์ ไม่เคยปฏิเสธ และลงมือทำอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และบุคลากรต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีผลงานเด่น คือ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมส่งผลให้ สถานศึกษา นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานระดับประเทศ


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com