ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด

8/10/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ครั้งที่ 14/2562 มีทั้งวัตถุมงคล เครื่องประดับ จำนวนมาก

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 14/2562  โดยขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และ วัตถุมงคล จํานวน 109 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 3,223,340 บาท ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มุ่งเน้นการตัดเส้นทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ได้มีการดําเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคําสั่งให้ยึด อายัด แต่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาไปแล้วกว่า 2,182 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 197,724,030 บาท และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคําพิพากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว จํานวน 3,084 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 103,276,680 บาท รวมทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาดทั้งหมด จํานวน 5,266 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 301,000,710 บาท

สําหรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ นั้น จะถูกนําไปใช้ เพื่อเป็นงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับหน่วยงาน ที่ทําหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com