ขับเคลื่อนโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"

30/4/2019

NAT


กอ.รมน. ร่วมกับ 5 ภาคี หน่วยงานสุพรรณบุรี ร่วมขับเคลื่อนโครงการ"สานต่อที่พ่อทำ"


วันที่ 30 เมษายน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับภาคี 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กอ.รมน. , จังหวัดสุพรรณบุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้แทนบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด


ในการขับเคลื่อนโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ” ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (1ไร่แก้จน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มจากการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  โดยการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อ ไว้ใช้การเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำสำรองทางการเกษตรให้เกษตรกรไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป  รวมทั้งดูแลเรื่องน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้พืชผลได้เจริญเติบโต และยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครอบครัวทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com