กฐินพระราชทานวัดพญาภู

4/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยืนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง โดยการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส นับเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ สำหรับการถวายพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,199,999 บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จึงได้ขอปวารณาถวายปัจุปัจจัยถวายพระราชกุศลให้ทุนการศึกษาสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารและโรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / พลเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 / พลตรีจรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /

พันตำรวจเอกวินัย เกตุพันธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน /

นางอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ /

นางณฐอร อินทร์ดีสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ /

นายธีรพนธ์ วงค์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน / นายสมคะ เนจริตงาม ผู้อำนวยการกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


สำหรับวัดพญาภูเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมี พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นเจ้าอาวาสวัด วัดพญาภูได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1956 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ปีพ.ศ. 1956 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี 2531 เป็นวัดที่เก่าแก่ อีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านตามพงศาวดารเมืองน่าน ที่ก่อสร้างขึ้นสมัย เจ้าพระยาภูเข็ง (พญาภูคา) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่างปี พ.ศ.1956 – พ.ศ. 1960 ที่ได้สร้างวัดพญาภู ขึ้น ต่อมา เจ้าภูครองนครน่านทุกพระองค์ ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา จนกระทั้งปี พ.ศ.2400 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่นบูรณะพระเจดีย์ ซึ่งก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์โบราณ ฐานกว้าง 14 เมตร สูง 25 เมตร ในปี พ.ศ.2461 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและขึ้นเป็นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2487


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com