มหกรรม ทอ.

7/8/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่เข้าร่วมอีกด้วย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการจากทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติกำลังทางอากาศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) และแสดงผลงานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงผลงานคุณภาพ เช่น เครื่องมือ KM และ QCC ของแต่ละหน่วย รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ

อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ Excellent Innovation Award ระดับ Innovation Award และระดับ Value Award จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ รางวัล และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม จากการจัดบอร์ดนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ๔๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๑ รางวัล

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ่านระบบเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ ในเขตที่ตั้งดอนเมือง และผ่านระบบอินทราเน็ตไปยังหน่วยงานที่ตั้งต่างจังหวัดและกรมช่างอากาศ (บางซื่อ) เพื่อให้กำลังพลทั่วทั้งกองทัพอากาศรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในปี ๒๕๖๒ และนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความรู้ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com