MOU ศาล-อัยการ จัดการมรดก

11/9/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

ศาลยุติธรรม  ทำ  MOU ร่วม สำนักงานอัยการสูงสุด อำนวยความสะดวก ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยคดีจัดการมรดก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีจัดการมรดกระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยการพัฒนาระบบ การพิจารณาคดีแพ่ง (คดีจัดการมรดก) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในการยื่นคำร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดก ตลอดจนเข้าถึงกระบวนการพิจารณาไต่สวนคดีมรดก

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนมีการสับเปลี่ยนย้ายถิ่นฐานไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้เกิดความยุ่งยากรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาลที่เจ้าของมรดกมีภูมิลำเนาขณะถึงแก่ความตายหรือที่ตั้งทรัพย์ ซึ่งเดิมทีการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกสามารถยื่นได้ 3 วิธี คือ (1.) ตัวความยื่นคำร้องด้วยตนเอง   (2.) ตัวความแต่งตั้งทนายความเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้อง   (3.) ตัวความให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคำร้อง

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ทั้ง 3 วิธี ไม่ว่าตัวความจะยื่นด้วยวิธีใดก็ตาม ในวันนัดไต่สวนตัวความจะต้องเดินทางมายังศาลที่เจ้าของมรดกถึงแก่ความตายหรือที่ตั้งทรัพย์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุดจึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือฉบับนี้ขึ้น  โดยจะดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มาอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องและการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก โดยทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ต้องเดินทางไปยังภูมิลำเนาเจ้าของมรดกขณะถึงแก่ความตายหรือที่ตั้งทรัพย์  ซึ่งทายาทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดก สามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกผ่านพนักงานอัยการ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และบังคับคดีจังหวัด ได้ทุกพื้นที่โดยไม่จำกัดเรื่องเขตอำนาจ และหากมีการร้องขอใช้การไต่สวนผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด ศาลที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่จะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ตามคำร้องขอ โดยทางตัวความไม่ต้องเดินทางมายังศาลสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com