น่านแก้ไขปัญหาหมอกควัน

17/1/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วรกิตติ ศรีทิพากร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน   นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดน่าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.จังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักตามระบบ Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งการในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน รวมทั้งได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ห้ามการเผาอย่างเด็ดขาดในช่วง 60 วัน ที่จังหวัดกำหนดเป็นช่วงวิกฤต ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเฉียบขาด ( 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 เมษายน 2563 ) ยกเว้นท้องที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมายน 2563

3.กำหนดช่วงเวลาจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ให้ขออนุญาต และอยู่ในความควบคุมของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละท้องที่เป็นผู้อนุญาต

4."120 วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน" โดยตั้งเป้าให้ฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงเวลา 120 วัน ( 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 )

5.ป้องกันไฟป่าอย่างเข้มข้น ลาดตระเวน ป้องปราม หาข่าว อย่างเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การลักลอบเผา และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่า

6.ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา

7.จูงใจสร้างแนวร่วมเครือข่ายชุมชน สร้างขวัญกำลังใจให้เครือข่ายหมู่บ้านปลอดการเผา ฝึกอบรมสร้างเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน

8.ข่าวสารทันสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันก่อนเวลา 10.00 น. ทุกวัน สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายในการลดการเผาสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com