น่านปลูกต้นไม้

21/5/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน นายวรกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายปรีชา โตมี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดน่าน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ากว่าร้อยละ 87 และเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันได้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ดังนั้น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันนี้ จึงเป็นการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศและจังหวัดน่าน

โดยเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้ง เป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง และหมอกควัน รวมทั้งเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

นายปรีชา โตมี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยเชิญชวนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จึงได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ขึ้น

และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 500 ต้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน

สุขภาพดี มีเงินใช้ โทร. 0811982 999

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ได้แก่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้น่าน และศูนย์เพาะชำกล้าไม้เวียงสา หน่วยจัดการต้นน้ำ และโครงการพระราชดำริ อส. ปม. ฯลฯ ได้จัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อแจกจ่าย ตามทะเบียนพื้นที่ และความต้องการกล้าไม้ และติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีมวลชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 300 คน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นอย่างดียิ่ง


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com