นครปฐมวางแผน!?!?

20/12/2019

ไพศาล เชิดชูชาติ

งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรม ไมด้าแกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีนายกฤษณนันท์ กำไร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับ  ผศ.ดร.ชาญชัย  ดีอ่วม ผู้เชียวชาญ ด้านยุทธศาสตร์  และ อาจารย์พิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564  ของจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) พัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหรและการท่องเที่ยว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก 2) สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ

สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 3) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบของการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและจัดทำคำของบประมาณฯ  จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในจังหวัดนครปฐม
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com