OTOP ก้าวไกล สู่สากล

12/9/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุน ให้ได้มาตรฐาน  ไปสู่ตลาดสากล

วันที่  11 ก.ย.เวลา 15.00 น. ที่  ห้องโถง  Lobby C อาคารกลุ่มนวัตกรรม  2 อุทยานวิทยาศาสตร์ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล"  โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากลปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล"  

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ  มีการคัดเลือกจากเมืองสมุนไพรหลัก  และเมืองสมุนไพรรอง  จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ  สบู่มันแกว  โลชั่นฝาง  สครับดอกดาวเรือง  เจลนวดสมุนไพร  เป็นการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้ประกอบการบุคคลทั่วไปสามารถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนและชุมชนเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดการหมุนเวียนรวมถึงเร่งเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่เติบโตในท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับ ในวงกว้าง

นายแพทย์มรุต   กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ได้แก่  การส่งเสริมการปลูก  การอนุรักษ์ พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน   การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน   สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว  รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพระบบการผลิตที่มีมาตรฐานจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรของประเทศไปสู่ผลิตภัณฑ์นานาชาติต่อไปสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com