ผ้าพระกฐินพระราชทาน

15/11/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานนำมาถวาย ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564   เวลา 10.00 น. ที่วัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายชาตรี  นางอัญชุลี วงศ์วาสิน พร้อมลูกหลาน ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาถวาย ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่สืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และในครั้งนี้ โดยมี นายวิศิษย์  ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ปัจจัย จำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 723,485 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

สำหรับ วัดบุญยืน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2329 ตามตำนานกล่าวว่า เป็นวัดที่สร้างคู่กับการสร้างเมือง “เวียงป้อ” (เวียงพ้อ) สร้างขึ้นโดย “พระยาเวียงป้อ” จึงเรียนชื่อเมืองตามนามผู้สร้างเมือง แต่มีชื่อนิยมเรียกกันอีกว่า “เวียงสา” หรือ “เมืองสา” เดิมพระยาป้อ ได้สร้างวัดเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็ก ๆ ให้นามว่า “วัดบุญนะ” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งตลาดสดของวัดและอาคารพาณิชย์) ครั้นต่อมาเมื่อผู้ครองนครน่านนามว่า เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เสด็จประพาสเวียงป้อ (เวียงสา) ทรงเห็นว่าวัดบุญนะคับแคบไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้ ประกอบกับเจ้าอาวาสขณะนั้น คือ พระอธิการนาย (ครูบานาย) และราษฎรได้เห็นพ้องต้องกันด้วย ดังนั้น เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ จึงให้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ห่างจากวัดเดิมประมาณ 3 เส้น ทางด้านทิศเหนือบนฝั่งขวาของลำน้ำน่าน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2329 บริเวณที่ตั้งมีป่าไม้สักที่สมบูรณ์ จึงใช้ไม้สักสร้างวิหาร กุฎิสงฆ์ และศาสนวัตถุอื่นๆ เป็นจำนวนมาก และได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดป่าสักงาม” ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2343 ได้โปรดเกล้าให้หมื่นสรรพช่างก่อสร้างพระวิหาร กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร และสร้างพระพุทธรูปยืน ปางประทับยืน พระประธานในวิหาร หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศเหนือ ขนาดสูง 8 ศอก (4 เมตร) ดังนั้น จึงเรียกชื่อ วัดป่าสักงาม เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธธูป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน วัดบุญยืน เป็นวัดประจำของชาวอำเภอเวียงสา ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงของจังหวัดน่าน ตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 56 เป็นต้นมา เมื่อบ้านเมืองเกิดความไม่สงบ หรือเกิดภัยธรรมชาติ ในเมืองน่านคราใด เจ้าผู้ครองนครน่านและประชาชนจะประกอบพิธีบวงสรวงกักการะบูชาพระธาตุเจดีย์วัดบุญยืน ซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี และสมัยที่ยังมีเจ้าผู้ครองนครน่านนั้น ได้มีการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาขึ้น ในพระวิหารต่อหน้าพระพุทธปฏิมาปางประทับยืนองค์พระประธานตลอดมา

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com