พัฒนาอุตรดิตถ์

12/5/2021

เอนก ธรรมใจ

นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามแถลงนโยบาย 7 ด้าน เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมาภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ ร้อยตรีทรวง นาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ได้แถลงนโยบาย 7 ด้าน พร้อมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

โดยมีสมาชิก เทศบาลตำบลงิ้วงามและฝ่ายบริหารงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมจำนวน 20  คนพร้อมแนะนำตัว รองนายก.เลขานุการ ที่ปรึกษานายก.สมาชิกเทศบาลชุดใหม่ต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ร้อยตรี ทรวง นาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม กล่าวว่า  พร้อมจะเร่งทำงานตามนโยบาย 7 ด้าน  คือ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกระบบรางระบายน้ำไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งตำบล พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบมีขีดความสามารถ ทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ทํานุบํารุงศาสนาประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันดี เผยแพร่และการนำ หลักธรรมศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้มีความรู้ทางด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา 4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันควบคุมโรคติดต่อส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทุกกลุ่มอายุ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกต้นไม้ การลดฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาไหม้ รวมทั้งการลดมล จากขยะมูลฝอย

5. ด้านการกีฬาและนันทนาการ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายรวมถึงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคล ชุมชนสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย ร้านกีฬาและสนามกีฬาให้เพียงพอมีคุณภาพและมาตรฐาน 6. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นการส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตภายใต้หลักธรรมาภิบาลและลดการก่อเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณะ ทุกรูปแบบ

และ 7. ด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นให้เกิดการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในทางการเมือง และการบริหารมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกด้านอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ร้อยตรีทรวง นาพันธ์  กล่าว


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com