พัฒนาแฟชั่นล้านนา

11/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประกาศความสำเร็จ“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ

www.facebook.com/Elfc2019

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ห้องบอลลูม โรงแรมกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สรุปความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) การรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 2) การพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 3) การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก พร้อมแฟชั่นโชว์ สุดพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง “ซูซี่ - สุษิรา แน่นหนา” และนิทรรศการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผลักดันผู้ประกอบการและนักออกแบบให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่อยอดไปจนถึงระดับสากล ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก สู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับ และผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกในการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย

โดยนำวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าในวิถีชีวิตมาสู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมาผสมผสานประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเพิ่มการออกแบบตามเทรนด์ของตลาด และพัฒนาสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มั่นใจว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ มาใช้ร่วมกับแผนการดำเนินธุรกิจ จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ ให้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืนแน่นอน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เป็นการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด หรือ กลุ่มล้านนาตะวันออก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ และผ้าทอให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดสัมมนาสรุปโครงการและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกอย่างยั่งยืน การจัดแสดงผลงานต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก

การมอบรางวัลให้กับนักออกแบบ รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวันออกในงานประกวด และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง ซูซี่ - สุษิรา แน่นหนา รวมทั้งนิทรรศการการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเสริมว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยสถาบันฯ มุ่งให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินการ สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล ยกระดับแนวคิดการออกแบบการผลิตจาก Local สู่ Global มั่นใจโครงการนี้ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มีมูลค่า มีความแตกต่าง มีความหลากหลาย แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทุกระดับและสู่สากล ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ มีผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงศ์ ดีบุญ ชื่อผลงาน สายน้ำแห่งศรัทธา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายเขมราช ขอร้อง ชื่อผลงาน IU MIEN, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศรีสุดา โวทาน ชื่อผลงาน Sway, รางวัลชมเชย นายสิทธิชัย อินทกาสุน ชื่อผลงาน Color of Doi Tung, นายภาสกร แสงด้วง ข้ามสามชื่อผลงาน NAM YOM (น้ำยม)

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมออกสู่ตลาดแฟชั่น ตลาดนักช้อป และตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.facebook.com/Elfc2019


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com