พัฒนากำลังพล

12/9/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 53

เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 83 คน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ก่อนพิธีปิดการศึกษา นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการมอบโล่ “โรจนนิล” ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล, โล่ “นภยาธิปัตย์” ให้แก่นักศึกษาดีเด่น จำนวน 1รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่มิตรประเทศ จำนวน 2 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพลผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศ การจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทหาร และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ, สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์

และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์, สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com