พัทยาดูแลสุขภาพเชิงรุก

19/11/2019

อธิบดี บุญชารี


เมืองพัทยา จัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของประชาชน เตรียมพร้อมทีมแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา  ที่ วัดบุณย์กัญจนาราม นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ  รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

   นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปี 2562 หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองพัทยากำหนดให้สำนักการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านรักษาโรค การป้องกันและควบคุมดรคการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมสร้างกระบวนการแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ การใช้หลักวิชาการควบคู่กับวิถีกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงการเลือกใช้ระบบสื่อสารเพื่อการดุแลสุขภาพที่จะสามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนได้

    นอกจากนี้เมืองพัทยาได้จัดทำรูปแบบสื่อสารการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านทางApplication Line เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณสุขแบบเชิงรุก เน้นเรื่องหมอถึงบ้าน ซึ่งหากพบมีผู้ป่วยฉุกเฉินเมืองพัทยาได้ตรงสายด่วนในการออกให้บริการผู้ป่วยรายนั้นทันที ที่ส่วนบริการสาธารณสุข หมายเลข 038-420-562 ต่อ 148 ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลในการรองรับการให้บริการหมอถึงบ้าน อกีทั้งในอนาคตจะมีการปรับแผนการให้บริการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยจะเน้นการให้บริการแบบเชิงรุกในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในทุก ๆด้านไม่เพียงเพราะงานสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งการออกหน่วยในครัง้นี้ได้มีการจัดให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการรักษาแบบแพทย์แผนไทย และการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อบริการในกับประชนแบบฟรีไม่เสียค่าบริการ

ทั้งนี้พบว่าการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com