พลังงานทดแทนสู่ชุมชน

7/11/2019

ปรีชา นุตจรัส

อบจ.พิษณุโลก ร่วมจัดสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “TREC-12”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "12" Thailand Renewable Energy for Community Conference : TREC-12" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอบทความทางด้านพลังงานทดแทนกว่า 72 บทความ หน่วยงานแสดงผลงานประมาณ 30 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

ทั้งนี้สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มจัดการประชุมมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งปัจจุบันการศึษาวิจัยและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อชุมชนมีความสำคัญและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสาขาต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัยการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักวิจัย สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงานชุมชนและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยด้านพลังงาน เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้นำผลงานทางวิชาการองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและความร่วมมืออันดีทางวิชาการต่อไปในอนาคตอีกด้วยสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com