ปิดสองหมู่บ้านอ.เชียงกลาง

3/5/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จ.น่าน ปิดอีก 2 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงกลาง ป้องกันโควิด19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จังหวัดน่าน ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยห้ามเข้า ออก พื้นที่บ้านสบกอน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน หลังพบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จำนวน 46 ราย โดยมียอดรวมสะสมทั้งจังหวัด จำนวน 101 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 20.00 น.)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ป่วยสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านสบกอน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดังนั้นนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน จึงออกคำสั่ง ห้ามเข้า ออกสถานที่ที่กำหนด และห้ามกระทำการใด ๆ เป็นการชั่วคราวที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในพื้นที่ บ้านสบกอน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง ห้ามบุคคลเข้า ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น.-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ห้ามบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปรวมตัวกันเว้นแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน

สำหรับพื้นที่หมู่บ้าน และตำบลอื่นของอำเภอเชียงกลาง ห้ามรวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ห้ามบุคคลรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้าน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่แล้ว พร้อมดำเนินการเชิงรุกในการตรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่เพิ่มเติมอีก ส่วนใหญ่พบสาเหตุจากการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ และมีการร่วมวงสังสรรค์ และเป็นกลุ่มเครือญาติกัน

ด้านนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง กล่าวว่า ณ ขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ พร้อมทั้งปิดหมู่บ้าน บ้านสบกอน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง ตามคำสั่งจังหวัดแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีความจำเป็น เช่น อาจเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ให้ขออนุญาตจากนายอำเภอ ซึ่งเป็นพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือขออนุญาตจากผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประสานงานกับชุมชน รับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ การร้องขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หากเร่งด่วนให้แจ้งทางที่ว่าการอำเภอได้ทันที โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก นอกจากนี้ทางที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ยังได้มีการประชุม หารือ รับทราบปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ เป็นประจำทุกเช้าอีกด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com