บทความพิเศษ "ศาสนา"

15/7/2019

สืบสาน "พุทธะ"

ดับขันธ์สู่วิมุตฯ

วัดสิงห์ เชียงใหม่

มีคนโพสต์ข้อความ.... "ชีวิตที่มากด้วยความต้องการ เป็นเหตุแห่งทุกข์"


จึงข่วยขยายความว่า...

ถือเป็นอีกหนึ่ง"สัมมาทิฐิ"คือความเห็นที่ถูกต้อง ตามที่"พุทธะ"มุ่งสอนการดับทุกข์(ความเสื่อมสลาย-แตกดับ)

โดยเน้นการทำจิตให้ว่าง แล้วปล่อยวางในทุกสรรพสิ่ง

จิตจะว่าง "พุทธะ"แนะไว้ใน"กายคตาสติ"คือกำหนดจิตให้อยู่ภายในกาย รู้อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก ไม่ส่งจิตออกนอกกาย

จากนั้นเข้าสู่"วิปัสนา"(ความรู้เท่าทันแห่งการเกิดและดับของจิต)จนจิตว่าง อันจะนำไปสู่การปล่อยวางในทุกสรรพสิ่ง...


เนตังมะมะ

เนโสมัสมิ

นะเมโสอัตตา


นั่นไม่ใช่ของเรา

นั่นไม่ใช่เป็นเรา

นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


เอเสวันโตทุกขัสสะ

นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ละ


ดั่งที่เรามักจะได้ยินว่า..

"ดับขันธ์สู่นิพพาน" นั่นเอง

แต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำสอนของ"พุทธะ"

ที่ทรงบอกให้ปล่อยวาง หรือทิ้งแม้กระทั่งนิพพาน

เพื่อไม่ให้ยึดติดในนิพพาน อันจะนำกลับไปสู่"อวิชชา"คือความไม่รู้ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการปรุงแต่ง(สังขาร)ได้อีก

ตรงกันข้ามหากทิ้งนิพพานได้ ก็จะเข้าสู่"วิมุติญานทัสสนะ"ได้


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com