ระนองปลอดบุหรี่

10/12/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

เปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการ-ภาคีเครือข่ายปลอดบุหรี่จังหวัดระนอง ร่วมประชุมเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดระนอง

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลาหรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์กรวิชาชีพแพทย์, องค์กรวิชาชีพสุขภาพ, องค์การด้านการศึกษา-ด้านแรงงาน, เครือข่ายพระสงฆ์-สื่อสารมวลชน-ศิลปินดารา-มูลนิธิ-ราชวิทยาลัย-มหาวิทยาลัย, ภาคประช่สังคมและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทองค์กรรวม 804 องค์กร ช่วยกันรณรงค์คุ้มครอวสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า การเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ร่วมประสานงานและทำงานร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการรณรงค์สังคมไทยปลอดบุหรี่ 2.) ขยายเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งในและนอกภาคการสาธารณสุข เพื่แร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 3.) วางแผนดำเนินงานเพื่อให้จังฟวัดระนองปลอดบุหรี่ และ 4.) เสนอรายงานดำเนินงาน ความคิดเห็นต่อสมาพันธ์ฯ ต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com