ระโนดรวมตัว

21/10/2020

อรอนงค์ วงศ์​ชฎิล​พิทักษ์​

กลุ่มชาวบ้านระโนด รวมตัวร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปกป้องสถาบัน

-อรอนงค์ วงศ์​ชฎิล​พิทักษ์​

เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ หน้าว่าการอำเภอระโนด จ.สงขลา ชาวบ้านจำนวนมาก ใช้ชื่อ กลุ่มพลังมวลชนอำเภอระโนด สวมเสื้อเหลือง พร้อมชูพระฉายาลักษณ์ ในหลวง  รวมตัวกัน ปกป้องสถาบันฯ โดยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ อ่าน จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ในความว่า

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยปรากฏสถานการณ์เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้มีการจาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ซึ่งเรา ได้เฝ้าจับตาดูมาเป็นระยะด้วยความข่มขื่นใจที่เห็นคนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยของชาติ ได้กระทำ การอันบังอาจลบหลู่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัน

อันเป็นการเหยียบย่ำดวงใจของพวกเรา และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง แท้จริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่คุณประโยชน์ ต่อบ้านเมืองแต่ไหนแต่ไรมาทรงนำทัพจับศึกปกป้องรักษาผืนแผ่นดินให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัย มีที่ทำ กินบนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดมา ไม่เป็นเมืองขึ้นไม่เป็นทาสของใคร มีเอกราชมี อธิปไตย มีเกียรติภูมิของความเป็นชาติไทย ทรงรักและเมตตาพสกนิกรของพระองค์เสมอ เหมือนกันหมด คราใดที่เราประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ภัยพิบัติต่างๆ ด้วยพระบารมีของ พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองป้องกันขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยได้หมดสิ้นมลายไปในทุกครา ควรแล้วที่ คนไทยทุกคนจะได้เทิดไว้เหนือหัวด้วยความจงรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เราเข้าใจดีว่า ความเป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องภายในขอบเขตของ กฎหมาย

โดยเฉพาะต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน การแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันถือเป็นผู้เนรคุณ ซึ่งเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้ลูกหลานเป็นอย่างนี้ ในวันนี้พวกเราชาวอำเภอระโนดทุก ภาคส่วนที่มารวมพลังกันในครั้งนี้ ขอประกาศว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจาบจ้วงสถาบันในทุก กรณี เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดี เราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่ง อาชีพของเรา สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาว ไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของ ไทย จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยในการที่จะเชิดชูเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วย ความภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่าง ภักดี” ในการนี้จึงขอให้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้จาบจ้วงล่วงละเมิดต่อ สถาบันโดยเด็ดขาด รวมถึงผู้ที่สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอได้โปรดดำเนินการโดย เด็ดขาด จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อพวกเราและแผ่นดินไทย และขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลได้ บริหารราชการแผ่นดินด้วยความราบรื่น เป็นผลสำเร็จยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดไป

หลังจากนั้น ทุกคนก็แยกย้ายกันไปอย่างสงบ


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com