รมว.ยุติธรรมตรวจเยี่ยม

22/11/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

สมศักดิ์ ตรวจเยี่ยมงานบำบัด เน้นสร้างคนกลับมาใช้ชีวิตที่ดี มีคุณภาพ

สมศักดิ์ เทพสุทิน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายนิยม  เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวนโยบายให้การปฏิบัติเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง โดยได้ตรวจการดำเนินงานด้านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 2 ระบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

ระบบบังคับบำบัด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 2  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 โดยจะรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ปีงบประมาณละ 500 คน ซึ่งระยะเวลาการบำบัดรักษาคือ 120 วัน โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการให้ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ และการปฏิบัติระบบสมัครใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกบำบัดยาเสพติด เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอที่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการจนถึงเวลา 19.00 น. เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผู้ที่เข้ารักษาทั้งในส่วนที่ประสงค์เข้ามารักษาเอง และในส่วนสถานประกอบการแจ้งส่งตัวพนักงานเข้ารับการบำบัดรักษา

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ

ผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติด และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com