สอบนักธรรม

14/11/2019

อธิบดี บุญชารี

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง  เป็นประธานสอบนักธรรมสนามหลวง  ชั้นโท - ชั้นเอก  พระสงฆ์กว่า 500 รูป  เข้าร่วมวัดความรู้   ก่อนแม่กลองธรรมจะทำการประกาศผลในอีก 2 สัปดาห์

พระครูพิพิจกิจจารักษ์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  วันนี้ที่วัดหนองปรือ จ.ชลบุรี พระครูพิพิจกิจจารักษ์  เจ้าคณะอำเภอบางละมุง  เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ  ประธานสภาสงฆ์จังหวะดชลบุรี  เป็นประธานในการเปิดการสอบนักธรรมสนามหลวง  ชั้นโท - ชั้นเอก   ซึ่งสนามวัดหนองปรือ  ถือว่าเป็นสนามที่ 2 ในการสอบ  ของภาค 13   โดยมีพระสงฆ์ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง  อำเภอศรีราชา  และ อำเภอสัตหีบ  กว่า 480 รูป  ร่วมสอบ  แยกออกเป็นนักธรรมโท 321 รูป  และ นักธรรมเอก 159 รูป

สำหรับสนามสอบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  พบว่ามี 3 สนาม  ประกอบไปด้วย  สนามที่ 1 วัดท้ายดอน  เป็นสนามสอบของ อำเภอเมือง และ อำเภอพานทอง   สนามที่ 2 วัดหนองปรือ  มีพระสงฆ์จากอำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ และ อำเภอศรีราชา  ร่วมสอบ  สนามที่ 3  วัดนาตุม  มีพระสงฆ์ 5 อำเภอเข้าร่วมสอบประกอบไปด้วย  อำเภอพนัสนิคม  อำเภอบ้านบึง  อำเภอเกาะจันทน์  อำเภอหนองใหญ่  และ อำเภอบ่อทองการสอบบาลีสนามหลวงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสอบในทำนองเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ 3 ปีมีการสอบครั้งหนึ่ง เป็นการสอบแบบปากเปล่า มีพระเถราจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้เป็นกรรมการสอบ   วิธีการสอบไล่ในอดีตคือผู้เข้าสอบเข้าไปแปลคัมภีร์อรรถกถาต่อหน้าพระเถราจารย์ และพระเถราจารย์จะซักถามผู้เข้าสอบไล่ จึงเป็นที่มาของคำว่า ไล่ความรู้ หรือ สอบไล่

การสอบสนามหลวงในปัจจุบันแบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบบาลีสนามหลวง และสอบธรรมสนามหลวง    การสอบสนามหลวงแผนกบาลีในระดับชั้นเปรียญตรี (ป.ธ.1-2 ถึง 3) และระดับชั้นเปรียญโทเปรียญแรก (ป.ธ. 4) ในปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก คือผู้สมัครสอบไม่ต้องเข้ามาสอบที่ส่วนกลางทั้งหมด แต่ให้มีสนามสอบประจำจังหวัด ๆ ละหนึ่งแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เป็นส่วนกลาง  การสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หรือ การสอบบาลีสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 9 ประโยค  ประโยค 1-2 ถึงประโยค 3 เป็นเปรียญตรี กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ,ประโยค 4 ถึงประโยค 6 เป็นเปรียญโท กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย , ประโยค 7 ถึงประโยค 9 เป็นเปรียญเอก กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาตรี

การจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงในปัจจุบันนั้นแบ่งเป็นสองครั้ง   ครั้งแรกคือชั้นประโยค 6 ถึงประโยค 9   และครั้งที่สองคือ ประโยค 1-2 ถึง ประโยค 5   โดยแต่ละครั้งจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ใช้ข้อสอบที่ออกโดยแม่กองบาลีสนามหลวง     สำหรับผลสอบในการสอบแต่ละวันจะส่งไปยังจังหวัดเพื่อทำการเก็บรักษาจนกระทั้งสอบครบทุกวิชา  พร้อมส่งยังแม่กลองธรรมสนามหลวงเพื่อทำการตรวจข้อสอบ  โดยคาดว่าจะทราบผลสอบในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com