สานใจไทย สู่ใจใต้ พัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนชายแดนใต้

26/8/2019

ทีมข่าว ภาคใต้


โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ระหว่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการเพื่อขยายโอกาส และพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนชายแดนใต้

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ระหว่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี  พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ให้ทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน มีแกนนำสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ ในการร่วมขับเคลื่อนการทำงาน มูลนิธิรัฐบุรุษ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และพัฒนารวมทั้งการพัฒนาในระยะต่อเนื่อง

จากนั้นเวลา 13.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแนะแนวและสอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนที่ผ่านการเข้า ร่วม"โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้" โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแนะแนวและสอนเสริม ให้กับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ“สานใจไทย   สู่ใจใต้” และเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 เป็นการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ และส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 เป็นการสอนเสริม โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนจากการประมวลผลของการทดสอบก่อนเรียน (PRE TEST) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมให้ความรู้อีกด้วย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จำนวน 35 รุ่นปัจจุบันกำลังดำเนินการรุ่นที่ 36 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 8,000 กว่าคน นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโครงการฯได้รับความสนใจจากเยาวชน และเมื่อเยาวชนได้ผ่านโครงการฯไปแล้ว จะสามารถพัฒนาตัวเอง และได้เห็นถึงโอกาส และใช้โอกาสเหล่านั้นนำมาพัฒนาตนเอง จนกระทั่งสามารถจบการศึกษา และไปศึกษาต่อในหลายๆด้าน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นต่อไป และปัจจุบันนี้ได้มีชมรมโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้”อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานให้ทราบว่า จะขยายชมรมดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมในระดับอำเภอ และให้มีเครือข่ายเยาวชน โดยมีกิจกรรมหลักๆคือการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง ดูแลในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่าจะในเรื่องการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พื้นที่ชายทะเล หรือดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยต่างๆ เยาวชนจะได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เยาวชนนั้นได้กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองนั่นคือกลับมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ด้านเสียงตอบรับจากผู้ปกครองของเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์  ได้ตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากเยาวชนได้เข้าไปอยู่ในกรุงเทพฯกับครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไทยพุทธรวมไปถึงเยาวชนไทยมุสลิม ได้มีครอบครัวอุปถัมภ์ อยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การดูแล และได้มีการไปมาหาสู่กัน ขณะนี้ทำให้เกิดเครือข่ายของผู้ปกครองที่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กัน และวันที่ 21 กันยายน 2562 นี้ที่จะได้มีการรวมตัวกันที่จะ ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของ    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะมาร่วมกิจกรรมดังกว่าด้วย เพื่อถือโอกาสมาพบปะกับเด็กๆ มาพบปะกับพ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆของเยาวชน ซึ่งรักเสมือนลูก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถสานใจของคนไทยเข้ามาสู่ทางใต้ได้

โดยภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ยังได้ร่วมพบปะเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมการแนะแนวและสอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และเครือข่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 300 คน ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com