สิบกาแฟ แลผาผึ้ง

1/9/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

น่านจัดท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม "สิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า" เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ ลานศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมขนบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นางสาว เอมอร ตรีพิชพันธุ์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สิบกาแฟ แลผาผึ้ง”

มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยมี นางเนาวราห์ ม่วงคราม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่านรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านกล่าวรายงานโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ บูรณาร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน, สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.),

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ที่ 6 บ้านมณีพฤกษ์, หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เปิดประตูการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม

เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม ภายใต้กิจกรรม จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน และสร้างความจดจำกรอบความคิด

การท่องเที่ยวแบบเที่ยวมณีพฤกษ์ได้ตลอดทั้งปีน่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรชนเผ่าม้ง และชนเผ่าลั๊วะ อาศัยอยู่ร่วมกัน มีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เสริม

นอกเหนือจากการเกษตรเพียงอย่างเดียว กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนา และประชาสัมพันธ์เส้นทาง การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com