ส่งเสริมคุณธรรม

14/8/2019

กอ.รมน.ผ่านฉลุย ประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ( สำนักนายกรัฐมนตรี ) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของหน่วยในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 23 หน่วย

ซึ่งกอ.รมน เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานที่สามารถผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ในนามบุคลากรของกอ.รมน. มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

ทั้งยังปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยมีปฏิญญา ดังนี้ 1.พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ อยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

3. พวกเราจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด 4. พวกเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 5. พวกเราจะประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 6. พวกเราจะทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กอ.รมน. จะสร้างบุคลากรที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com